ул. Генерал Михајлоо Апостолски 45/1-3, 1000 Скопје, Северна Македонија

Услуги

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИМЕ

КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ

 • Финансиски консалтинг
 • Даночно советување
 • Консалтинг услуги за странски инвеститори
 • Консалтинг услуги од областа на надворешната трговија
 • Консалтинг услуги во внатрешниот промет
 • Изработка на кредитни пријави

СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Сметководствените услуги ги нудиме низ целата територија на Република Северна Македонија вклучувајќи ги и друштвата кои функционираат во ТИРЗ (Технолошко Индустриски Развојни Зони). Истите ги нудиме во локален програм како и за екстерно работење во SAP system, Microsoft vision  и други по барање на клиентот.

 • Водење на главна книга (синтетика)
 • Водење на помошни книги (аналитика)
 • Водење на денарска/девизна благајна
 • Контирање и составување на налози за книжење
 • Водење на аналитика за купувачи
 • Водење на аналитика за добавувачи
 • Месечни/квартални извештаи врз основа на потребите на клиентот
 • Изработка на финансиски извештаи
 • Пресметка на данок на додадена вредност
 • Пресметка на данок на добивка
 • Пресметка на персонален данок на доход
 • Пресметка на останати јавни давачки
 • Пресметка на плата
 • Пресметка на амортизација
“Никогаш не дозволувај твојот бизнис да стане поважен од неговата финансиска страна. Сметководство, сметководство, сметководство. Биди во тек со бројките.” Тилман Џ. Фертита

УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

 • Консалтинг за човечки ресурси според законот за работни односи
 • Работни дозволи за странски државјани/дозволи за престој
 • Подготовка на договор за вработување
 • Подготовка на акт за систематизација по работни места
 • Подготовка на правилник за мобинг
 • Подготовка на решенија за годишен одмор
 • Подготовка на документација за боледување
 • Пријава/Одјава на вработени
„Обучи ги луѓето доволно добро за да можат да заминат. Однесувај се со нив доволно добро за да не мораат да го направат тоа.“ – Сер Ричард Брансон

УСЛУГИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА КОМПАНИИ

 • Советување пред оснивање/формирање на компании
 • Основање/формирање на компании (овластени регистрациони агенти) со упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија